TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HÀ NỘI

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội

 Địa chỉ Email: ptdtnoitru@hanoiedu.vn